អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់

09.11.2021 (09:00 AM)

0
បាតថៃ
0
រៀលខ្មែរ
ចុះឈ្មោះក្នុងរយៈពេល ៥ នាទី
ត្រៀមខ្លួនដើម្បីផ្ទេរប្រាក់ទៅកម្ពុជា
មិនគិតថ្លៃ និងធានាចំពោះការដកប្រាក់
ទាញយកទ្រូម៉ាន់នី Wallet
ត្រូវការ​ជំនួយ?
ឆាតជាមួយយើង

សេវារបស់យើង

ទីតាំងដែលអាចដកប្រាក់បាន

វិធីចុះឈ្មោះ

សំលេងរបស់អតិថិជនយើង

មានអារម្មណ៍ថា មានសុវត្ថិភាព និង ភាពងាយស្រួល
ព្រោះមាននៅទីតាំងនៅគ្រប់ខេត្តក្រុង

បញ្ញា (Panha)

ចំណាយពេលតិច សេវាកម្មល្អ
និង មានទំនុកចិត្ត

មករា (Makara)

ខ្ញុំចូលចិត្តសេវាកម្មនេះខ្លាំងណាល់ “ ផ្ញើភ្លាម
ទទួលបានភ្លាម ”

នីតា (Nita)
ទាញយកទ្រូម៉ាន់នី Wallet