របៀបផ្ទេរប្រាក់នៅលើកម្មវិធីទ្រូម៉ាន់នី Wallet

ជំហានទី 1៖ បើកកម្មវិធី និង ចុចលើប៊ូតុងផ្ទេរប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេស

ជំហានទី 2៖ ទទួលយកលក្ខខណ្ឌ

ជំហានទី 3៖ ចុចបញ្ជាក់ដើម្បីធ្វើការផ្ទេរប្រាក់

ជំហានទី 4៖ ជ្រើសរើសប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីប្រើសេវា

ជំហានទី 5៖ បំពេញចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវផ្ទេរ និង ចុច បន្ទាប់

ជំហានទី 6៖ បំពេញព័ត៌មានលម្អិតរបស់អ្នកទទួល និង ចុច បញ្ជាក់

ជំហានទី 7៖ ពិនិត្យមើលព័ត៌មានទាំងអស់ឡើងវិញ និង ចុច បញ្ជាក់

ជំហានទី 8៖ បញ្ជាក់ប្រតិបត្តិការ និង ចុច បង់ប្រាក់ (Pay)

ជំហានទី 9៖ ទទួលបង្កាន់ដៃផ្ទេរប្រាក់

ត្រូវការ​ជំនួយ?
ឆាតជាមួយយើង
ទាញយកទ្រូម៉ាន់នី Wallet