ឯកសារតម្រូវ

លិខិតឆ្លងដែន
លិខិតបញ្ចាក់ការងារ

ផ្ទេរប្រាក់តាមរយៈកម្មវិធី

ចុចប៊ូតុងផ្ទេរប្រាក់ទ្រូម៉ាន់នី

យល់ព្រមតាមលក្ខខណ្ឌ

បំពេញព័ត៌មានលម្អិតរបស់អ្នកផ្ញើ ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលផ្ទេរនិងព័ត៌មានលម្អិតរបស់អ្នកទទួល

ពិនិត្យព័ត៌មានទាំងអស់ឡើងវិញ ហើយបញ្ជាក់ដើម្បីបន្ត

ពេលរួចរាល់ហើយ អ្នកនឹងទទួលបានបង្កាន់ដៃនិងលេខកូដសម្ងាត់ដើម្បីដកប្រាក់

ទាញយកកម្មវិធី
  តិចបំផុត ច្រើនបំផុត/ប្រតិបត្តិការ ច្រើនបំផុត/ខែ
ទ្រូម៉ាន់នី Wallet ១ បាត ៣០ ០០០ បាត ៣០ ០០០ បាត

ទទួលប្រាក់តាមរយៈភ្នាក់ងារដកប្រាក់

អ្នកទទួលនឹងបានលេខកូដសម្ងាត់ពីអ្នកផ្ញើ

អ្នកទទួលទៅភ្នាក់ងារ ហើយផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតដូចជា (លេខកូដសម្ងាត់, លេខទូរស័ព្ទ លេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ)

ភ្នាក់ងារនឹងផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានរបស់អ្នកទទួល

អ្នកទទួលនឹងទទួលបានប្រាក់

ស្វែងរកទីតាំងភ្នាក់ងារ