វីធីបញ្ចូលប្រាក់នៅ 7-11

1. ចុច “ Add money

2. ជ្រើសរើស “Retail/Counter

3. ជ្រើសរើស “7 -Eleven

4. បង់ប្រាក់ទៅឲ្យអ្នកគិតលុយ និងស្កេនបារកូដ

5.ទទួលវិក័យប័ត្រ

របៀបបញ្ចូលលុយតាម K- Bank

1. ចុច “ Add Money ”

2. ជ្រើសរើស “ Banks ” នៅ
ខាងក្រោម All top-up methods

3. ជ្រើសរើសធនាគាររបស់អ្នក
(ឧ. Kasikorn Bank)

4. ចុច “ Top-up with K Plus “

5. បញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់
ដែលអ្នកចង់បញ្ចូល

6. ចុច “ Authorize “

7. ពិនិត្យព័ត៌មានលម្អិត
និង ចុច “ Next “

8. ចុច “ Confirm ”

9. ប្រតិបត្តិការបានបញ្ចប់។
ចុច ចូលអេបដើម្បី
ពិនិត្យមើលសមតុល្យ

10. អ្នកនឹងឃើញអេក្រង់
“បញ្ចូលលុយដោយជោគជ័យ”

ត្រូវការ​ជំនួយ?
ឆាតជាមួយយើង
បញ្ចូលទឹកប្រាក់