កម្មវិធីអ្នកតំណាងសម្រាប់កម្ពុជា

 • តើនរណាខ្លះអាចចូលរួមបានក្នុងកម្មវិធីនេះ?
 • សម្រាប់អ្នកដែលចង់រកចំណូលបន្ថែម

របៀបចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះ

 1. ទាក់ទងបុគ្គលិករបស់យើងតាម ហ្វេសប៊ុកឆែត
 2. ប្រសិនបើអ្នកសម្រេចចិត្តធ្វើជាតំណាង បុគ្គលិករបស់យើងនឹងផ្តល់ជូន៖
  • (1) ទម្រង់ចុះឈ្មោះ Google Form [ ត្រូវការ លិខិតឆ្លងដែន ឬកាតពណ៌ផ្កាឈូក]
  • (2) លេខ QR កូដរបស់អ្នកតំណាង
  • (3) Line @ official QR code [@truemoneytransfer]  
 1. បន្ទាប់ពីអ្នកអ៊ែត [email protected] official សូមផ្ញើរូបថត Screenshot គណនីទ្រូម៉ាន់នី និងលេខ QR កូដរបស់អ្នកតំណាង [ដូចរូបភាពខាងក្រោម]
ដំណើរការរបស់អ្នកតំណាង

1. ស្កេន QR កូដ
****ត្រូវតែរស្កេន QRកូដ របស់ភ្នាក់ងារ
មុនពេលដោនឡូតអេបរាល់ពេល

2. បំពេញលេខទូរស័ព្ទរបស់មិត្តភ័ក្តិ

3. ដោនឡូត និងចុះឈ្មោះ TrueMoney Wallet

4. ផ្ញើ​លេខ​ទូរសព្ទ​មិត្ត​ទៅ [email protected]

5. ជួយដាក់លេខកូដសម្ងាត់ Pin ឲ្យមិត្ត

ប្រាក់សម្រាប់អ្នកតំណាងដែលមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីថ្ងៃទី
ចាប់ពីថ្ងៃទី 24 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2022 តទៅ

 • ចុះឈ្មោះបានសម្រច នឹងចុច ចុលប្រើ (ប្រាក់នឹងផ្ទេរទៅគណនីរៀងរាល់ថ្ងៃពុធ)
  [បើថ្ងៃពុធជាថ្ងៃឈប់សម្រាក យើងនឹងផ្ទេរនៅថ្ងៃបន្ទាប់]
 • ប្រាក់ដែលមិត្តផ្ទេរលើកទី 1 តាមអេបទ្រូម៉ាននី នឹងត្រូវផ្ទេរទៅជូននៅចុងខែ [ផ្ទេរសរុប 1 ដងប៉ុណ្ណោះ]
 • 0.5 % នៃចំនួនទឹកប្រាក់ផ្ទេរនឹងត្រូវផ្ទេរជូននៅចុងខែ។.

របៀបចុះឈ្មោះ Truemoney Wallet សម្រាប់អតិថិជន

របៀបកំណត់លេខកូដ PIN សម្រាប់អតិថិជន

[email protected] QR code [@truemoneytransfer]

ដាក់ពាក្យធ្វើជាអ្នកតំណាងរបស់យើង