ដកប្រាក់ជាមួយភ្នាក់ងារ

ព័ត៌មានបន្ថែម៖

តើចំនួនទឺកប្រាក់ យ៉់ាងតិច ឬ ច្រើនបំផុតចំនួយប៉ុន្មានដែលអាចផ្ទេបាន?

តិចបំផុត ច្រើនបំផុត/ប្រតិបត្តិការ ច្រើនបំផុត/ខែ
ទ្រូម៉ាន់នី Wallet ១ បាត ៣០ ០០០ បាត ៣០ ០០០ បាត
ទាញយកទ្រូម៉ាន់នី Wallet