ដកប្រាក់ជាមួយភ្នាក់ងារ

ព័ត៌មានបន្ថែម៖

តើការផ្ទេរប្រាក់ អតិបរមា និង អប្បបរមា អាចផ្ទេរបានក្នុងចំនួនប៉ុន្មានបាត?

ផ្ទេរប្រាក់ក្នុងចំនួនអប្បបរមា ផ្ទេរប្រាក់ក្នុងចំនួនអតិបរមា ផ្ទេរប្រាក់ក្នុងចំនួនអតិបរមាក្នុងមួយថ្ងៃ ផ្ទេរប្រាក់ក្នុងចំនួនអតិបរមាក្នុងមួយខែ
ទ្រូម៉ាន់នី Wallet ១ បាត ៣០,០០០ បាត ១០០,០០០ បាត ១០០,០០០ បាត
ទាញយកទ្រូម៉ាន់នី Wallet