របៀបអាប់ដេតឯកសារដែលផុតអាយុដោយខ្លួនឯង
(ចំពោះសៀវភៅការងារ)

ចុច “បញ្ចូលឯកសារថ្មី”

បំពេញអាស័យដ្ឋានថ្មី
(ប្រសិនបានប្ដូរសៀវភៅការងារ)

ចុច “លិខិតអនុញ្ញាតការងារ”

ចុច “ថតរូបឯកសារ”

ថតទំព័រមុខ ហើយ ចុច
“ប្រើរូបថតនេះ”

*សូមថតរូបឲ្យច្បាស់ 

ចុច + “ដាក់បន្ថែម”
រួចថតទំព័រតអាយុចុងក្រោយបង្អស់

** សូមប្រាកដថា ឯកសារនៅមានអាយុ

របៀបអាប់ដេតឯកសារដែលផុតអាយុដោយខ្លួនឯង
(ចំពោះវីសា)

ចុច “បញ្ចូលឯកសារថ្មី”

បំពេញអាស័យដ្ឋានថ្មី
(ប្រសិនបានប្ដូរសៀវភៅការងារ)

ចុច “លិខិតអនុញ្ញាតការងារ”

ចុច “ថតរូបឯកសារ”

 ថតទំព័រវីសាដំបូងគេបង្អស់
ហើយ ចុច “ប្រើរូបថតនេះ”

*សូមថតរូបទាំងសងខាង ឲ្យច្បាស់

 វីសាទំព័រដំបូង

ថតទំព័រវីសាតអាយុចុងក្រោយបង្អស់ ហើយ
ចុច “ប្រើរូបថតនេះ”

*សូមថតរូបទាំងសងខាង ឲ្យច្បាស់ 

ប្រភេទអ្នកធ្វើការ: ចុះឈ្មោះជាមួយលិខិតអនុញ្ញាតការងារ

បាស្ព័រកម្ពុជា 

ប្រភេទណាមួយនៃលិខិតអនុញ្ញាតការងារ

កាតពណ៌ផ្កាឈូក

សៀវភៅពណ៌ខៀវ

កាតពណ៌ស

បង្កាន់ដៃ

*ត្រូវថតរូបទាំងសងខាង ផ្នែកខាងមុខ និងខាងក្រោយ ដែលមានព័ត៌មានដូចជា៖ កាលបរិច្ឆេទផុតអាយុនៃប័ណ្ណការងារ ឈ្មោះកន្លែងធ្វើការ និងអាស័យដ្ឋានកន្លែងធ្វើការ

ប្រភេទអ្នកធ្វើការ: ចុះឈ្មោះជាមួយវីសា

ជម្រើសទី 1 :ចុះឈ្មោះជាមួយស្ទីគ័រវីសា

បាស្ព័រកម្ពុជា 

ស្ទីគ័រវិសាមិនមែនអន្តោប្រវេសន៍

ប្រភេទណាមួយនៃលិខិតអនុញ្ញាតការងារ

កាតពណ៌ផ្កាឈូក

សៀវភៅពណ៌ខៀវ

កាតពណ៌ស

បង្កាន់ដៃ

*ត្រូវថតរូបទាំងសងខាង ផ្នែកខាងមុខ និងខាងក្រោយ ដែលមានព័ត៌មានដូចជា៖ កាលបរិច្ឆេទផុតអាយុនៃប័ណ្ណការងារ ឈ្មោះកន្លែងធ្វើការ និងអាស័យដ្ឋានកន្លែងធ្វើការ

ជម្រើសទី ​2 : ចុះឈ្មោះជាមួយ​​ស្ទីគ័រវីសាដែលផុតអាយុ

បាស្ព័រកម្ពុជា 

ស្ទីគ័វិសាមិនមែន
អន្តោប្រវេសន៍

ត្រាវិសាមិនមែន
អន្តោប្រវេសន៍

 • ថតទាំងសងខាង (2 ទំព័រនៃវីសា)
 • ថតព័ត៌មានឲ្យបានច្បាស់ មិនញ័រ មិនព្រិល
 • អាចមើលលេខបាស្ព័រច្បាស់

ប្រភេទណាមួយនៃលិខិតអនុញ្ញាតការងារ

កាតពណ៌ផ្កាឈូក

សៀវភៅពណ៌ខៀវ

កាតពណ៌ស

បង្កាន់ដៃ

*ត្រូវថតរូបទាំងសងខាង ផ្នែកខាងមុខ និងខាងក្រោយ ដែលមានព័ត៌មានដូចជា៖ កាលបរិច្ឆេទផុតអាយុនៃប័ណ្ណការងារ ឈ្មោះកន្លែងធ្វើការ និងអាស័យដ្ឋានកន្លែងធ្វើការ

ជម្រើសទី ​3 : ចុះឈ្មោះជាមួយ​​ត្រាវីសា

បាស្ព័រកម្ពុជា 

ត្រាវិសាមិនមែនអន្តោប្រវេសន៍

 • ថតទាំងសងខាង (2 ទំព័រនៃវីសា)
 • ថតព័ត៌មានឲ្យបានច្បាស់ មិនញ័រ មិនព្រិល
 • អាចមើលលេខបាស្ព័រច្បាស់

ប្រភេទណាមួយនៃលិខិតអនុញ្ញាតការងារ

កាតពណ៌ផ្កាឈូក

សៀវភៅពណ៌ខៀវ

កាតពណ៌ស

បង្កាន់ដៃ

*ត្រូវថតរូបទាំងសងខាង ផ្នែកខាងមុខ និងខាងក្រោយ ដែលមានព័ត៌មានដូចជា៖ កាលបរិច្ឆេទផុតអាយុនៃប័ណ្ណការងារ ឈ្មោះកន្លែងធ្វើការ និងអាស័យដ្ឋានកន្លែងធ្វើការ

Other Type

បាស្ព័រកម្ពុជា 

ប្រភេទណាមួយនៃឯកសារទាំងនេះ

អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជនបរទេស

ប័ណ្ណបើកបរ

វីសា Non-immigrant
*ប្រសិនបើអ្នកបានតអាយុវីសា ត្រូវថតរូបទំព័រតអាយុផងដែរ

ឯកសារចុះឈ្មោះផ្ទះ (សៀវភៅលឿង)
**បញ្ចូលទាំងទំព័រដែលមានអាស័យដ្ឋាន ស្នាក់នៅ (ទំព័រទីមួយ) និងទំព័រ ដែលមានឈ្មោះរបស់អ្នក

សិស្ស/និស្សិត

បាស្ព័រកម្ពុជា 

ប្រភេទណាមួយនៃឯកសារទាំងនេះ

វីសា Non-immigrant ជាមួយកូដ ED

*ប្រសិនបើអ្នកបានតអាយុវីសាហើយ ត្រូវថតរូបទំព័រតអាយុផងដែរ

ឯកសារចុះឈ្មោះផ្ទះ
**បញ្ចូលទាំងទំព័រដែលមានអាស័យដ្ឋានស្នាក់នៅ (ទំព័រទីមួយ) និងទំព័រ ដែលមានឈ្មោះរបស់អ្នក

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីថតរូបទំព័រវីសាឱ្យបានត្រឹមត្រូវនៅពេលចុះឈ្មោះ Truemoney Wallet?

គួរធ្វើ

 • ថតទាំងសងខាង (2 ទំព័រនៃវីសា)
 • ថតព័ត៌មានឲ្យបានច្បាស់ មិនញ័រ មិនព្រិល
 • អាចមើលលេខបាស្ព័រច្បាស់
 • ត្រូវតែរមានពាក្យ វីសា Non-immigrant

មិនគួរធ្វើ

 • ថតតែ1 ទំព័រនៃវីសា
 • ថតរូបមិនច្បាស់
 • មើលលេខបាស្ព័រមិនច្បាស់

តើរបៀបថតរូបលិខិតអនុញ្ញាតការងារឱ្យបាន
ត្រឹមត្រូវពេលចុះឈ្មោះ TrueMoney Wallet ត្រូវធ្វើដូចម្តេច?

គួរធ្វើ

 • ត្រូវតែថតទាំង 2 ទំព័រនៃប័ណ្ណការងារ
 • ថតព័ត៌មានឲ្យច្បាស់ មិនញ័រ មិនព្រិល

មិនគួរធ្វើ

 • ព្រិល មិនអាចអានបាន