យោងតាមបទប្បញ្ញត្តិថ្មីរបស់ធនាគារថៃនិងការិយាល័យប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ សូមផ្ញើមកយើងនូវឯកសារមួយក្នុងចំណោមឯកសារខាងក្រោមសម្រាប់ការផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយខ្លួនឯងនិងការប្រើប្រាស់បន្តនៃពាក្យសុំទ្រូម៉ាន់នី Wallet ។

លិខិតបញ្ជាក់ការងារ
លិខិតបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពសិស្ស (សំរាប់តែសិស្សប៉ុណ្ណោះ)

ចុចទីនេះដើម្បីធើ្វការផ្ទៀងផ្ទាត់ https://tmn.app.link/e/FBINBOXK

របៀបធ្វើ៖
ជំហានទី ១ – ចាប់ផ្តើមដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់៖ https://tmn.app.link/FBINBOXK
ជំហានទី ២- ធ្វើការហៅជាវីដេអូជាមួយបុគ្គលិករបស់យើង។ សូមធានាថាអ្នកបានត្រៀមឯកសាររួចរាល់ជាមួយអ្នកក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់។